Aktieägarna i Järnboåsbygden AB kallas till årsstämma

Årsstämma Järnboåsbygden AB

NÄR: söndagen den 24 april 2022 kl 15.00

VAR: på Finnsjöstrand.

Anmälan till stämman:

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget
senast onsdagen den 20 april, antingen via e-post; jarnboasbygden@gmail.com eller via brev till Järnboåsbygden AB, c/o Maria Björklund, Lindesby Sveaborg 235, 713 94 Nora. Anmälan via e-post betraktas som registrerad när svar erhållits.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer samt aktieinnehav. Aktieägare som inte föranmält sig äger inte rätt att delta i beslutsfattande vid årsstämman. Sker deltagande med stöd av fullmakt, ska fullmakten kunna uppvisas i original vid årsstämman. Fullmaktsblankett samt årsredovisning finns bifogad till denna kallelse.

För mer info som aktieägare, se din mailkorg.